Privacybeleid

Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining, gevestigd te Rijsestraat 26, 9880 Aalter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

https://paardengedragstraining.be/  

Rijsestraat 26, 9880 Aalter  

+32 471 33 15 71  

 

Carolyn Eliaerts is de Functionaris Gegevensbescherming van Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstrainingzij is te bereiken via carolyn.eliaerts@gmail.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

– Beeldmateriaal van een training, enkel na mondeling toestemming tijdens de training. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling  

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

– Om goederen en diensten bij je af te leveren 

– Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.  

– Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Contactgegevens zoals naam, adres, email en telefoonnummer blijven bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carolyn.eliaerts@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Carolyn Eliaerts Dressuur en gedragstraining neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Carolyn via carolyn.eliaerts@gmail.com